Materiały z j. polskiego dla klasy 8

https:// www.gov.pl/web/ zdalne lekcje j.polski i inne przedmioty www.cke.gov.pl test osmoklasisty z j. polskiego. 
Aplikacja: dyktanda. online
TVP Kultura- emisja zekranizowanych lektur szkolnych.
Zagięty narożnik: ……………………………….……
imię i nazwisko ucznia

………..……………           ....................
data                      klasa

Test  czytanie ze zrozumieniem    

Sprawdz się

Czas pracy: 45 minut

Maksymalna liczba punktów: 23

Przeczytaj uważnie teksty i wykonaj podane zadania.

Tekst I

Jan Śniadecki O pismach klasycznych i romantycznych

Że romantyczność jest oddzielnym i niby nowym rodzajem poezji, że się zajmuje
i ożywia żałosnym wspomnieniem i tęsknotą do rzeczy przeszłych albo wznowieniem zdarzeń, jakie bawiły ludzi w wiekach rycerskich, wcale to do mojej uwagi nie wchodzi. Uważam ja ją z jej niezaprzeczonym znamieniem i pod względem jedynie dla literatury
i oświecenia prawdziwie szkodliwym, to jest jako niesłuchającą prawideł sztuki
i w swobodnym bujaniu imaginacji szukającą zalet i jakby nowych dróg bawienia i nauczania. […]

Romantyczność lubi przypomnienia dawnych obyczajów i zdarzeń narodowych, tęskni do wieków przeszłych, kocha się w naturze prostej, dzikiej i nieokrzesanej! Czary, gusła i upiory nie są naturą, ale płodem spodlonego nieświadomością i zabobonem umysłu […] to są głupstwa ledwo nie wszystkich ludów pogrążonych w barbarzyństwie
i nieobjaśnionych czystą religią. Ich wspomnienie upokarza człowieka, ale w nim żalu nie wzbudza. Bo nie wiem, czy człowiek może tego żałować, że pozbył się urojonych bojaźni
i stał się rozumniejszy. […]

Zobaczmy teraz, do czego prowadzi unikanie rozsądku w romantyczności. Jej głównym prawidłem jest: nie krępować imaginacji ludzkiej żadnymi prawidłami, rozumiejąc że wolna od wszelkich przepisów, rodzić będzie cuda […]. […]

            Uciekajmy od romantyczności jako od szkoły zdrady i zarazy! […] Romantyczność mówi: durzmy1 ludzi, pokazujmy im duby2, znieśmy prawa nauki i rozsądku, żeby nie było prawidła do sądzenia nas. […] Pomyślmy sobie, że nowość bez prawideł może być dziwactwem albo rozpaczą głów dumnych, a z razem środkiem niebezpiecznym dla oświaty krajowej. Starajmy się tak pisać i myśleć, żebyśmy się nigdy nie bali sądu w trybunale prawdy, przyjemności i smaku. 

Jan Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych [w:] Polska krytyka literacka (1800–1918): materiały, oprac. Julian Krzyżanowski, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 152–164.

A. zbioru zasad używanych w etyce.
B. nieskrępowanego sztywnymi regułami sposobu tworzenia.
C. kierunku filozoficznego rozwijającego się w I połowie XIX w.

1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

Jan Śniadecki używa terminu    romantyczność na określenie _______

2. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

Główną cechą romantyczności jest niczym nieograniczona imaginacja, czyli  

A. intuicja. 

B. wolność.  

C. wyobraźnia            . 

D. emocjonalność.     

3. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

Jan Śniadecki uważa, że wprowadzenie do literatury czarów, guseł i upiorów jest przejawem 

A. lekceważenia rozumu. 

B. zafascynowania religią.

C. niezwykłej wrażliwości.

D. źle pojętej oryginalności.

4. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących tekstu Jan Śniadeckiego. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. (0–1)

Jan Śniadecki wypowiada się w tekście w sposób obiektywny i wyważony. P F
Zdaniem autora romantyczność ma negatywny wpływ społeczeństwo. P F

5. Przekształć podane zdanie na mowę zależną. (0–1)

Uciekajmy od romantyczności jako od szkoły zdrady i zarazy!

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Przeczytaj zacytowane wypowiedzenie i wybierz P przy zdaniu prawdziwym. (0–1)

Romantyczność lubi przypomnienia dawnych obyczajów i zdarzeń narodowych, tęskni do wieków przeszłych, kocha się w naturze prostej, dzikiej i nieokrzesanej!

1. Zacytowane wypowiedzenie to zdanie pojedyncze. P
2. Zacytowane wypowiedzenie to zdanie wielokrotnie złożone. P
3. Zacytowane wypowiedzenie to zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym. P

Tekst II

Adam Mickiewicz To lubię!

Spójrzyj, Marylo, gdzie się kończą gaje,

W prawo łóz gęsty zarostek1,

W lewo się piękna dolina podaje2,

Przodem rzeczułka i mostek.

Tuż stara cerkiew, w niej puszczyk i sowy,

Obok dzwonnicy zrąb zgniły,

A za dzwonnicą chrośniak malinowy,

A w tym chrośniaku mogiły.

Czy tam bies siedział, czy dusza zaklęta,

Że o północnej godzinie

Nikt, jak najstarszy człowiek zapamięta,

Miejsc tych bez trwogi nie minie.

Bo skoro północ nawlecze zasłony,

Cerkiew się z trzaskiem odmyka,

W pustej zrąbnicy3 dzwonią same dzwony,

W chrustach coś huczy i ksyka.

Czasami płomyk okaże się blady,

Czasem grom trzaska po gromie,

Same się z mogił ruszają pokłady

I larwy stają widomie.

Raz trup po drodze bez głowy się toczy,

To znowu głowa bez ciała;

Roztwiera gębę i wytrzyszcza oczy,

W gębie i w oczach żar pała.

Albo wilk bieży; pragniesz go odegnać,

Aż orlim skrzydłem wilk macha,

Dość „Zgiń, przepadnij” wyrzec i przeżegnać,

Wilk zniknie wrzeszcząc: „cha cha cha”.

Każdy podróżny oglądał te zgrozy

I każdy musiał kląć drogę;

Ten złamał dyszel, ten wywrócił wozy,

Innemu zwichnął koń nogę.

Adam Mickiewicz To lubię (fragment) [w:] tegoż, Wiersze, Warszawa 1975.

1 łóz […] zarostek – zarośla wierzbowe

2  podaje – tu: rozciąga się

3  zrąbnica – dzwonnica

7. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących ballady To lubię. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa. (0–1)

Poeta buduje w utworze nastrój tajemniczości i strachu, osadzając opowieść w niezwykłych okolicznościach – nocą, w mrocznej scenerii. P F
Autor odwołuje się w balladzie do nadprzyrodzonych zjawisk i zdarzeń wywodzących się z baśniowej fantastyki i ludowych podań. P F

8. Która cecha nie charakteryzuje utworu Adama Mickiewicza? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

A. irracjonalizm.

B. dramatyzm.

C. cudowność.

D. realizm.

9. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

Balladę otwiera

A. epitet.

B. przenośnia.

C. porównanie.

D. zwrot do adresata.

10. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. (0–1)

A. żeńskie.
B. męskie.
C. gramatyczne.

W utworze występują rymy _______

11. Wyobraźnia jest w życiu potrzebna! Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko w podanej kwestii oraz argumenty na jego poparcie. Podaj przykłady na podstawie znanych lektur. (0–13)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.