Wolontariat

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. /Jan Paweł II/


Program jest zgodny z Podstawą prawną – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm./.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Przedstawiony program ukazuje celowość działań edukacyjno-wychowawczych w pracy
z uczniami do osiągnięcia przez nich dojrzałości szkolnej w zakresie emocjonalnym i społecznym. Dobrane tematy i metody pracy, dostosowane do rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczynią się do poszerzenia przez nich wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka. Wolontariat szkolny to bowiem bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość  i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.
Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia  i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

1/ Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie


2/ Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności


3/ Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem                                                                                                                                                                  

4/ Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi

5/ Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia

6/ Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych

7/ Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego                                                                                 

8/ Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych

9/ Rozwijanie zainteresowań                                                                                                                            

10/ Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

11/ Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń                                               

12/ Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu                                              

13/ Opowiadanie się za określonymi wartościami                                                                                           

14/ Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA:
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne.


ŚRODOWISKO SZKOLNE
1/ Udział w akcji „Czytanie dzieciom – przedszkolakom oraz pierwszoklasistom”.                                        

2/ Zorganizowanie dla przedszkolaków prezentacji z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.                                                                                                                                                                 

 3/ 30.03.22 r. Światowy Dzień Muffinka – akcja polegająca na sprzedaży babeczek, wcześniej upieczonych przez uczniów należących do wolontariatu i przeznaczeniu pozyskanych środków na szczytny cel.                                                                                                                                       

4/ Organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach koleżeńskich korepetycji.


5/ Zaangażowanie we współorganizowanie imprez szkolnych


ŚRODOWISKO POZASZKOLNE
1/ Akcje charytatywne wspierające:

 a/ instytucje, tj.:

 *Dom Dziecka – wizyta w Domu Dziecka z upominkami, zebranymi wcześniej przez wolontariuszy na terenie szkoły, w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”;
*Schronisko dla Zwierząt w Namysłowie – współpraca ze schroniskiem polegająca na opiece nad zwierzętami, poprzez zorganizowanie zbiórki karmy na terenie szkoły;

*Dom Seniora – wizyta z okazji Dnia Seniora w celu utrzymania przyjaznych kontaktów z podopiecznymi placówki

b/ fundacje i stowarzyszenia, tj.:

*zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”;

*zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy przez wolontariuszy naszej szkoły dla najmłodszych, chorych dzieci;


INNE DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY:
 *opieka nad opuszczonymi pomnikami i grobami na pobliskim cmentarzu w ramach akcji „Znicz”;

*przeprowadzenie zbiórki makulatury przez wolontariuszy na terenie naszej szkoły;

*Inne realizowane przez wolontariuszy działania będą dopisywane w ciągu roku szkolnego.


REALIZOWANE ZADANIA:
1/ Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.

2/ Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.

3/ Poznanie obszarów pomocy.

4/ Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.

5/ Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

6/ Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.

7/ Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.

8/ Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli.

 9/ Udział w Finale WOŚP.

 10/ Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

11/ Systematyczne zebrania członków wolontariatu.

12/ Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym                                                 

13/ Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.

14/ Monitorowanie działalności wolontariuszy.

SYSTEM REKRUTACJI:

Uznanie ucznia za wolontariusza wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
1/ Świadczenie wykonywane musi być dobrowolne.
2/ Osoba świadcząca pomoc nie może otrzymywać gratyfikacji pieniężnej.

Rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne, a sami wyróżnieni dyplomy.

ZEBRANIA CZŁONKÓW SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU:
Spotkanie organizacyjne – termin: pierwszy tydzień października.

Spotkania cykliczne – dwa razy w miesiącu.


PRAWA WOLONTARIUSZA:
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki  w szkole i pomocy w domu.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników
Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.

6. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.

 7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając odpowiednio
wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.


OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

1. Członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

*zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem *zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy *zasada troski o los słabszych *zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA:
*optymizm i chęć do działania

*motywacja do niesienia pomocy potrzebującym

*umiejętność wygospodarowania wolnej chwili

*odwaga, empatia i otwartość

*odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość

*kultura osobista
*współdziałanie

*tolerancja i akceptacja
*prawo do słabości
*dążenie do samodoskonalenia się.


KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI:
*ankieta dla wolontariuszy;

*sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na koniec roku szkolnego;

*potwierdzenia wpłat na konta fundacji;

* informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły z przeprowadzonych przez wolontariuszy działań;

*podziękowania dla osób i instytucji;Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Możliwość komentowania została wyłączona.