RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, ul. Brzegowa 58, 46-100 Smarchowice Wielkie, REGON: 532324736. Czynności i zadania wynikające z przepisów prawa w imieniu administratora dokonuje Dyrektor. Z administratorem można skontaktować się pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • realizacja zadań ustawowych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327) oraz obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego jednostki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku jednostki, promowanie osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych i współpracy z rodzicami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapewnienia bezpieczeństwa i potrzeb funkcjonowania jednostki, m.in. poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO
 1. Szczegółowe informacje na temat podstaw prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140) w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, natomiast dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania jednostki jest dobrowolne.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00..
 9. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.