Ogólne wytyczne dla rodziców i uczniów

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W okresie adaptacyjnym rodzic/opiekun dziecka przedszkolnego może wejść do szatni z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (dezynfekcja rąk, dystans od innych osób 1,5 m, osłona ust i nosa).
 3. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków). W razie potrzeby rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 4. przyprowadzonego ucznia, rodzic/opiekun przekazuje w wejściu do szkoły wyznaczonej przez dyrektora osobie,
 5. zachowuje dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. zachowuje dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Uczniom i wychowankom wchodzącym do budynku szkolnego w razie potrzeby będzie mierzona  temperatura ciała  termometrem bezdotykowym.
 9. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające uczniów lub wychowanków do placówki muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia lub wychowanka do szkoły. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek poinformować o tym szkołę.
 10. Rodzic jest zobowiązany do:
 11. przekazania wychowawcy  istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, aby można było zapewnić mu odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole lub przedszkolu
 12. zaopatrzenia swojego dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły lub przedszkola;
 13. przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 14. dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
 15. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny: powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania;
 16. stosowania podstawowych zasad higieny samemu, ponieważ dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
 17. Rodzic zna czynniki ryzyka covid-19 zarówno u dziecka, jak i innych domowników oraz ma świadomość odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.
 18. Z uwagi na konieczność planowania organizacji posiłków, obowiązkiem rodzica jest poinformowanie sekretariatu szkoły o dłuższej nieobecności ucznia lub wychowanka.
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.