Egzamin Ósmoklasisty 2021 – informacje

Informacja dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021r. Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.

25.05.2021r. (wtorek) egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 min.)

26.05.2021r. (środa) egzamin z matematyki (czas trwania 100 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 min.)

27.05.2021r. (czwartek) egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 min.)

Procedury podczas egzaminu w czasie pandemii:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z wyjątkiem osób, które przechorowały COVID19 (tzw. ozdrowieńcy) lub są zaszczepione pełna dawką.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co   najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 9. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 10. b) wychodzi do toalety
 11. c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracować.
 14. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach  bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu:

1)   klasa przychodzi o wyznaczonej godzinie

2) po zakończeniu egzaminu zdający wychodzi z sali według ściśle określonej procedury: nie gromadząc się pod szkołą, aby omówić egzamin

3) wrażeniami po egzaminie można  podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i należy  unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Informacje, które należy sobie przypomnieć:

 • Nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń.
 • Podczas egzaminu piszemy tylko CZARNYM długopisem. Na egzamin z matematyki przynosimy linijkę.
 • Na arkuszu egzaminacyjnym w odpowiednio zaznaczonych miejscach uczeń koduje swoją pracę, wpisuje kod ucznia (oddział klasy i nr z dziennika np. dla klasy 8a uczeń według listy z dziennika 12 ma kod – A12) oraz swój pesel i przykleja nalepkę z kodem kreskowym (dane te otrzyma od przewodniczącego przy wejściu do sali egzaminacyjnej).
 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania egzaminacyjne.

Uczniowie, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi zaznaczają je zamalowując kratkę. Jeżeli, uczeń się pomyli błędną odpowiedź otacza kółkiem i zaznacza inną odpowiedź zamalowując kratkę. Po zakończonym egzaminie uczniowie mają dodatkowe 5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.