PASOWANIE NA PIERWSZOKLASISTĘ

Podczas akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość pasowania na uczniów.

Nasi pierwszoklasiści z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przywitali wszystkich piosenką, a następnie recytowali wierszyki, w których pokazali, że już znają litery, posiadają wiedzę na różne tematy, znają zasady zachowania i potrafią spakować swoje plecaki. Na zakończenie zaprezentowali piosenkę zatytułowaną ,,Marsz pierwszej klasy”. Po tym występie zostali uroczyście pasowani przez Panią Dyrektor Elżbietę Orlińską-Mościcką przy pomocy wielkiego ołówka na uczniów naszej szkoły. Licznie przybyli do nas bliscy małych bohaterów- rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ciocie i wujkowie nie kryli dumy i wzruszenia podczas tej uroczystości. Z okazji Pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz rogi obfitości przygotowane przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce a także zapału do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

 

Informacja

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września (poniedziałek).
 • 8:30 Msza Św. w kościele parafialnym.
 • 9:00 Uroczysta inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej.
 • 9:30 Spotkanie z wychowawcami.
 • 10:30 Odjazd autobusu szkolnego.
 
 
 

Informacja o wyniku naboru

Informuję o wyniku naboru

na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich ul. Brzegowa 58,

46-100 Namysłów

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach wielkich informuje, że zakończona została procedura naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego . Konkurs nie został rozstrzygnięty ponieważ żaden z kandydatów nie spełnia założonych wymagań .

Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Smarchowicach Wielkich,

Brzegowa 58, 46 -100 Namysłów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
ds. obsługi sekretariatu szkolnego

 

 1. Wymagania niezbędne:

–   spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1282);

–   wykształcenie wyższe , preferowane ekonomiczne lub administracyjne.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, a także:

–   znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

–   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),

–   ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

–   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w spawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936z późn. zm.),

 • znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania,
 • obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.,
 • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

 

 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do obowiązków na stanowisku ds. obsługi sekretariatu szkolnego należeć będzie między innymi:

 • dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych osób zatrudnionych, w tym:

–   sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

–   prowadzenie akt osobowych i ich archiwizacja,

–   wydawanie skierowań na badania wstępne i profilaktyczne oraz monitorowanie terminów ważności tych badań,

–   przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagród, urlopów, odpraw itp.;

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zatrudnieniem, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych;
 • wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb (np. przepisywanie pism);
 • sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • dokonywanie stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach pracowników,
 • prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników,
 • prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dotacją celową MEN na podręczniki szkolne,
 • wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją mienia szkoły,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o obowiązku szkolnym,
 • prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty,
 • obsługa formalno-administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rejestru pożyczek FM i KZP,
 • wykonywanie czynności związanych z dowozem szkolnym dla uczniów,
 • prowadzenie ZUS- płatnik
 • udział w rekrutacji nowo przyjętych dzieci/uczniów i przygotowywanie stosownej dokumentacji, obsługa 4PARENTS,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

 1. Warunki pracy:
 • praca administracyjno – biurowa.
 • stanowisko wyposażone w komputer i urządzenia biurowe.
 • praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.z 2021r. poz.1960) oraz zarządzenia nr 37b/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich z dnia

16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich oraz zarządzenia nr 20/2023 z dnia 16 czerwca 2023r w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich .

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 1. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego” w terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą”.
 4. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich.
 5. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 7. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 8. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 9. Nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi sekretariatu szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich.

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1.Administratorem danych osobowych kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich

 jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich, ul. Brzegowa 58, 46-100 Namysłów reprezentowany przez Dyrektora Elżbietę Orlińską-Mościcką.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Olender, tel. 887 818 800, e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl
 2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Dyrektor

Elżbieta Orlińska-Mościcka

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
– 8:30 Msza Św. w kościele w Smarchowicach Wielkich
– 9:00 Wręczenie nagród i wyróżnień w sali gimnastycznej;
pożegnanie klasy VIII
– 10:00 Spotkanie z wychowawcami w salach
– 10:45 Odjazd autobusu (jedyny w tym dniu)

Oliwia Czarnecka laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

6 czerwca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim odbyła się uroczysta gala podsumowująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Na uroczystość została zaproszona również uczennica naszej szkoły Oliwia Czarnecka z rodzicami oraz panią Elżbietą Furmańską – nauczycielką historii.

Spośród niemalże 17 tys. uczniów z naszego regionu, nagrodzono 131 uczniów etapu wojewódzkiego poszczególnych konkursów przedmiotowych. Do ich grona należy nasza Oliwia! Została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Jest to szczególne osiągnięcie, dlatego serdecznie jej gratulujemy. Życzymy realizacji zamierzonych celów w dalszej edukacji oraz kolejnych sukcesów. Gratulujemy również rodzicom oraz pani Elżbiecie , którzy ją wspierali w procesie nauczania.

ISKRY NIEPODLEGŁEJ

17 maja uczniowie klas 4, 6 i 7 mieli okazję obejrzeć mobilne widowisko edukacyjne

Biura „ Niepodległa”. Projekt prezentował Polki i Polaków XIX i XX wieku, których cechą wspólną była chęć zmienienia świata. Należą oni do grona wybitnych postaci takich dziedzin życia jak: technika, nauka, medycyna, kultura, eksploracja świata i kosmosu, sport.

Widowisko edukacyjne wzbudziło zainteresowanie wśród uczniów i było dla nich interesującym doświadczeniem.

 

 

Majowe Święta

Dnia 27 kwietnia 2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Aby upamiętnić to doniosłe wydarzenie, uczniowie pod opieką nauczycielki historii,  przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano historię uchwalenia konstytucji.

Następnie przedstawiony został krótki rys historyczny wprowadzenia obchodów Święta Pracy i Dnia Flagi.