WRACAMY DO SZKOŁY PO OKRESIE PANDEMII I NAUCZANIA ZDALNEGO!!!

Drogi Uczniu!!!

 1. Nie bój się, że możesz mieć trudności po powrocie do szkoły. Przez rok mogło zajść wiele zmian
   u Twoich kolegów i nauczycieli – będziesz potrzebował czasu, aby się  do nich przyzwyczaić.

Pierwszy dzień pobytu w szkole będzie dniem bez podręczników i zeszytów. Będziesz miał czas, aby porozmawiać z nauczycielami, wychowawcą oraz z koleżankami i kolegami, wymienisz się doświadczeniami i uwagami z czasu zdalnego nauczania, będziesz uczestniczył w zabawach oraz warsztatach integrujących klasę.

 • Zaplanuj swój dzień i staraj się realizować swój plan. Takie podejście da Ci poczucie kontroli, spełnienia i osiągnięcia sukcesu.
 • Możesz mieć zaległości, dlatego też będziesz utrwalał wiedzę i umiejętności, które już posiadasz. Niewątpliwie przydadzą Ci się w tym zdobyte w czasie zdalnego nauczania umiejętności korzystania z TIK. Wymagania stawiane przed Tobą  przez nauczycieli będą adekwatne  do Twoich możliwości. Braki, podobnie jak inni, będziesz nadrabiał od następnego roku szkolnego, uczestnicząc
  w dodatkowych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły. Czas powrotu do szkoły będzie okresem bez pisemnych sprawdzianów, testów, kartkówek i odpytywania. Twoje umiejętności i wiedza zostaną ocenione w trakcie aktywności na zajęciach. Twoje zeszyty przedmiotowe nie będą oceniane za czas nauczania zdalnego.
 • Czeka Cię nauka połączona z zabawą. Nauczyciele zadbają o to, aby na lekcjach było ciekawie – będą m. in. zabawy dydaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne, praca grupowa, warsztaty edukacyjne,
  a także nauka w terenie na świeżym powietrzu.
 • Mów zaufanemu dorosłemu o swoich ewentualnych niepokojach i wątpliwościach związanych
  z powrotem do szkoły. Rodzice i nauczyciele są po to, aby Cię zrozumieć i Ci pomóc.
 • Staraj się zrozumieć i akceptować innych. Część koleżanek i kolegów może mieć problemy związane z powrotem do szkoły, być może mają inne od Ciebie opinie o obecnej sytuacji, może nawet bardzo zmienili się podczas pandemii i zdalnego nauczania. Każdy ma prawo być sobą i być pozytywnie przyjęty w grupie. Ty także masz prawo być sobą i oczekiwać akceptacji i zrozumienia od innych.
 • Pamiętaj o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego: dezynfekcji rąk po przyjściu  do szkoły, częstym myciu rąk w trakcie pobytu w szkole, noszeniu maseczki w zamkniętych wspólnych przestrzeniach (toaletach, korytarzach, autobusie szkolnym), zachowaniu dystansu społecznego
  w kontaktach z innymi, korzystania z własnych przyborów szkolnych i niepożyczania ich innym, wychodzenia na świeże powietrze na przerwach.

Powodzenia!!!

WRACAMY DO SZKOŁY PO OKRESIE PANDEMII I NAUCZANIA ZDALNEGO!!!

 Rodzicu!!!

 1. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o jego ewentualnych niepokojach i wątpliwościach związanych z powrotem do szkoły. Słuchaj i okazuj zrozumienie, nawet jeśli problemy dziecka wydają Ci się błahe. Akceptuj trudne myśli i emocje, zapewnij o wsparciu, zapytaj swoje dziecko, jak możesz mu pomóc. Pokaż sposoby radzenia sobie z lękiem.
 2. Bądź stanowczy, ale wyrozumiały. Jeśli dziecko ma problem z wyjściem do szkoły, pamiętaj, że ono nie robi tego, by Cię celowo zdenerwować. Pomóż dziecku nie skupiać się na negatywach, pokazuj także pozytywy powrotu do szkoły. Możecie razem stworzyć listę przyjemności, które czekają na niego w szkole.
 3. Dopilnuj, aby Twoje dziecko konsekwentnie realizowało plan dnia, wywiązywało się  z obowiązków domowych oraz szkolnych; aby aktywnie uczestniczyło w lekcjach z domu w czasie hybrydowego nauczania – zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Graj z nauczycielami do jednej bramki (im też jest ciężko). Razem zbudujecie atmosferę wsparcia. W sytuacjach trudnych poproś o pomoc wychowawcę, nauczyciela uczącego Twoje dziecko. Swoją postawą wobec nauczycieli i powrotu do szkoły modelujesz zachowanie dziecka.
 5. Zgłoś się do specjalisty (np. psychologa, pedagoga), jeśli silne objawy kryzysu u dziecka utrzymują się ponad miesiąc. Zaniepokoić powinny Cię w szczególności: niski nastrój dziecka, brak odczuwania radości, utrata pasji i zainteresowań, silna drażliwość,  mocne wahania nastroju, zaburzenia snu i apetytu.

Egzamin Ósmoklasisty 2021 – informacje

Informacja dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021r. Egzaminy rozpoczynają o godz. 9:00.

25.05.2021r. (wtorek) egzamin z języka polskiego (czas trwania 120 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 180 min.)

26.05.2021r. (środa) egzamin z matematyki (czas trwania 100 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 150 min.)

27.05.2021r. (czwartek) egzamin z języka obcego nowożytnego (czas trwania 90 min. w przypadku uczniów z wydłużonym czasem do 135 min.)

Procedury podczas egzaminu w czasie pandemii:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z wyjątkiem osób, które przechorowały COVID19 (tzw. ozdrowieńcy) lub są zaszczepione pełna dawką.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co   najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 9. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 10. b) wychodzi do toalety
 11. c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie pracować.
 14. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach  bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu:

1)   klasa przychodzi o wyznaczonej godzinie

2) po zakończeniu egzaminu zdający wychodzi z sali według ściśle określonej procedury: nie gromadząc się pod szkołą, aby omówić egzamin

3) wrażeniami po egzaminie można  podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i należy  unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Informacje, które należy sobie przypomnieć:

 • Nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń.
 • Podczas egzaminu piszemy tylko CZARNYM długopisem. Na egzamin z matematyki przynosimy linijkę.
 • Na arkuszu egzaminacyjnym w odpowiednio zaznaczonych miejscach uczeń koduje swoją pracę, wpisuje kod ucznia (oddział klasy i nr z dziennika np. dla klasy 8a uczeń według listy z dziennika 12 ma kod – A12) oraz swój pesel i przykleja nalepkę z kodem kreskowym (dane te otrzyma od przewodniczącego przy wejściu do sali egzaminacyjnej).
 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania egzaminacyjne.

Uczniowie, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi zaznaczają je zamalowując kratkę. Jeżeli, uczeń się pomyli błędną odpowiedź otacza kółkiem i zaznacza inną odpowiedź zamalowując kratkę. Po zakończonym egzaminie uczniowie mają dodatkowe 5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

ŚWIĘTUJEMY ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA!

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791roku to dokument będący skarbnicą uniwersalnych wartości, które zachowały swoją aktualność do dzisiaj, stanowiący cenne źródło historyczne i ważny tekst prawny, mający wyjątkowe znaczenie nie tylko w dziejach polskiego parlamentaryzmu, lecz także w historii powszechnej. Uchwalenie Ustawy Rządowej było wydarzeniem tak przełomowym, że cała Europa okrzyknęła je swego czasu rewolucją.Uczniowie naszej szkoły zobowiązali się do wywieszenia flagi na domach w celu uczczenia tego szczególnego dnia. Wykonali również prace plastyczne o tematyce związanej z uchwaleniem ustawy.Przypominamy również o innych ważnych wydarzeniach:

1 maja – Święto Pracy.1 maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami.

2 maja – Dzień Flagi; dzień ten ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.

Świętujmy razem!

Wywieś flagę!

Najładniejsza pisanka w grupie Biedronki

Wyniki konkursu na najładniejszą pisankę w grupie Biedronki:

1 miejsce: Mateusz Majcher
2 miejsce: Zuzia Panek
3 miejsce: Fabian Ziemski

Wyróżnienia otrzymują:
Agata Pawelec, Bianka Fischer, Nataniel Polczewski, Maja Janik oraz Kaja Dzięgowska

Gratuluję wszystkim dzieciom i rodzicom, wszystkie pisanki przepiękne ❤
Po odbiór dyplomów i upominków zapraszam 12 kwietnia, mam nadzieję, że przekaże je Wam osobiście 😊- wychowawca

 

Konkurs recytatorski

Nasze przedszkole brało udział w X powiatowym konkursie dla przedszkolaków pt.” Wszystkie dzieciaki kochają zwierzaki ” organizowanym przez Publiczną Bibliotekę w Namysłowie, w którym Natasza Jagielska z grupy „Biedronki” otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia filmiku.