Zarządzenie (zdalne nauczanie)

ZARZĄDZENIE  Nr 25 /2020

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Smarchowicach Wielkich

z dnia 26  października 2020 r.

 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 26 października 2020 na czas do 08 listopada 2020r.

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.z 2020r poz. 1870) oraz z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 2a, 2c, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604 ze zm)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z podpisaną przez ministra edukacji i nauki nowelą rozporządzenia ,wprowadzam  z dniem 26 października 2020 r. na czas do 08 listopada 2020r. częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

§ 2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

Klasy: 4-8 odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość); pozostałe oddziały  bez zmian.

§ 3.

 Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnego ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Ewentualne opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres:smarchowice.zsp@wp.pl w terminie do 26.10.2020r. Zalecam konsultacje  z zachowaniem drogi elektronicznej.

§ 4.

 Zobowiązuję nauczycieli do realizowania  treści kształcenia wynikających z ramowych planów nauczani do realizowania  w poszczególnych oddziałach,  uwzględniając w szczególności:

  1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  3. konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii.
  4. temat lekcji zapisany powinien być w dzienniku i oznaczony skrótem ZL (zdalna lekcja)
  5. lekcja powinna być wysłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przeprowadzona na platformie pl.

§ 5.

       Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych zasadach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

  1. wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
  2. sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
  3. sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania (obecność ucznia należy sprawdzić na podstawie odebranej wiadomości o danej lekcji i odnotowana w dzienniku )
  4. ocena za pracę w czasie zdalnym powinna zawierać taką informację czyli w kategorii oceny należy wybrać zapis: „zdalne nauczanie”

   Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły w rozdziale „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.

§ 6.

       W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§ 7.

 Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 26.10.2020r.”, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 26 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. 


 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.