Egzamin 8 klasisty – ważne informacje

Ósmoklasiści.

 Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują m. In. uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

1. języka polskiego

 2. matematyki

3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
( z wydłużonym czasem 180 minut)

 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
( z wydłużonym czasem 150 minut)

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut ( z wydłużonym czasem 135 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno także przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Szanowni Rodzice

Egzaminy klas VIII odbędą się w dniach: 15-17.04.2019 r.

 • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 9:00, czas trwania 90 minut

Dodatkowe terminy egzaminów:

 • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11:00, czas trwania 120 minut
 • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 11:00, czas trwania 100 minut
 • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 11:00, czas trwania 90 minut

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 • w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
 • do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 • Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.

Wydłużenie czasu egzaminu:

Pracę z arkuszem można przedłużyć w przypadku egzaminu ósmoklasisty (dyslektycy, dysortograficy, cudzoziemcy):

 • z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
 • z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu ósmoklasisty:

 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • chory lub niesprawny czasowo
 • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • którzy w roku szkolnym 2018/2019 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
  – trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  – zaburzenia komunikacji językowej
  – sytuację kryzysową lub traumatyczną

o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dodatkowe informacje:

 • zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi czarnym długopisem
 • dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie jest wliczany do czasu pracy z arkuszem)
 • zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali
 • przybory i materiały, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej to: czarny długopis, linijka na egzamin z matematyki (rysunki uczeń wykonuje długopisem, a nie ołówkiem), słownik dwujęzyczny dla cudzoziemca, komputer dla dysgrafików
 • konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 • możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Najważniejsze terminy przed egzaminem ósmoklasisty:

 • do 1 października 2018 r. – wskazanie języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • do 23 listopada 2018 r. – złożenie, przez rodziców ucznia, pisemnego oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji;
 • do 15 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracji dotyczącej języka obcego nowożytnego;
 • do 1 kwietnia 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (językowych).


Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.