Zarządzenie 22/2020

Zarządzenie Nr 22/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich

z dnia 24 marca 2020r

w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) oraz ustaleń z nauczycielami, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują postępy ucznia za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy edukacyjnej Dzwonek.pl. sms, WhatsApp, telefonu.

2. Monitorowanie odbywa się poprzez :

obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie Dzwonek.pl

zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem,

rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela,

terminowe wykonywanie zadań,

wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach,

wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.

§ 2

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu, należą do nich między innymi :

zadania praktyczne wykonane przez ucznia,

odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych,

odpowiedzi pisemne,

przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę,

przygotowanie referatu,

obserwacja pracy ucznia,

ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania,

rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (słowna, opisowa, ocena wyrażona w skali stopniowej).

§ 3

1. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach za pomocą komunikatorów elektronicznych.

2. Wychowawca klasy oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przekazuje uczniowi informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w terminie określonym w Statucie za pomocą komunikatorów elektronicznych.

§ 5

Rodzice są informowani o postępach w nauce swoich dzieci za pomocą poczty elektronicznej, platformy edukacyjnej Dzwonek.pl. sms, WhatsApp, telefonu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.……………………………….

podpis dyrektora

Komentarze są wyłączone.