Zarządzenie 20/2020

Zarządzenie Nr 20/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich

z dnia 24 marca 2020 r

w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań placówki

Na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na czas zawieszenia zajęć szkolnych z powodu zagrożenia koronawirusem i realizacji zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustala się sposób dokumentowania zadań określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r

Komentarze są wyłączone.