Załącznik 1 (zdalne nauczanie)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 20/2020

Dyrektora ZSP w Smarchowicach Wielkich

z dnia 24 marca 2020r.

Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1. Zajęcia realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) są dokumentowane na podstawie odpowiednich zestawień na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. Nauczyciele zobowiązani są do przekazywania w formie elektronicznej na adres smarchowice.zsp@wp.pl cotygodniowego zestawienia wg poniższego wzoru :

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Data prowadzonych zajęć

Klasa,/grupa w której zajęcia były prowadzone

Liczba godzin

Temat zajęć

edukacyjnych

           
           

3. Tygodniowe zestawienia, o których mowa w ust. 2 przesyłane są w terminie do 2 dni w tygodniu następującym po tygodniu, którego rozliczenie dotyczy.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 jest przechowywana i archiwizowana przez Szkołę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Zestawienie zrealizowanych godzin :L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Data prowadzonych zajęć

Klasa,/grupa w której zajęcia były prowadzone

Liczba godzin

Temat zajęć

edukacyjnych

           
           Komentarze są wyłączone.