Regulamin konkursu plastyczno – technicznego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „INSTRUMENT PERKUSYJNY
Z SEGREGOWANYCH ODPADÓW”

I. Cele konkursu:
• Ukazanie wpływu człowieka na różne elementy środowiska
• Kształtowanie świadomości u dzieci o prawidłowej segregacji odpadów
• Zrozumienie zależności człowieka od środowiska
• Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za stan środowiska
• Rozwój umiejętności plastyczno-technicznych
• Rozbudzanie kreatywności dzieci ;
• Rozwijanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem, a dzieckiem poprzez wspólne spędzanie czasu
• Rozwijanie zainteresowań twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Promowanie talentów
• Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci

II. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do rodziców i dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

III Założenia organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest wspólnie z rodzicem, wykonanie z materiałów wtórnych dowolnego instrumentu muzycznego. Instrumenty będą wykorzystane
21 marca podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Dzieci będą pomagać nadchodzącej porze roku budzić przyrodę ze snu zimowego.
2. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa instrumentu, grupa.
3. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone.
Przedszkole zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
4. Osoby składające prace konkursowe wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych tj. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora.
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej.

IV. Termin dostarczenia prac:
Prace należy składać do16. 03. 2016r.u nauczycieli wychowawców.

V. Ocena prac i nagrody:
Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategorii wiekowej: 3 i 4-latki oraz 5,6-latki
Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz upominków nastąpi 21 marca 2016 r.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają wychowawcy grup.
Opiekun konkursu: Elżbieta Furmańska

Komentarze są wyłączone.