Wirtualny kiermasz książki

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w kiermaszu taniej książki za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-tuliszkow.pl.

link do oferty 2020:  http://booksspk.pl//DEMO_KSIAZKI/oferta_k2020/index.html

                    Dodatkowe informacje:  kod naszej szkoły: O.NAM.SMARC.ZPS

Zapraszamy!

Tydzień Bajek Polskich

W dniach 16-20 listopada grupa  ” Biedronki” brała udział w projekcie pt ” Tydzień Bajek Polskich”.

 Dlaczego wybraliśmy bajki polskie?

Otóż jest ku temu wiele powodów.

Najważniejszy jest taki, że budują one więzi między pokoleniami, rozwijają fantazję dziecięcą, przekazują wartości moralne oraz uczą jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

W tych dniach zaprzyjaźniliśmy się z Bolkiem i Lolkiem, Misiem Kudłatkiem, Reksiem, Baltazarem Gąbką….ale to Miś Kudłatek wygrał ranking najsympatyczniejszego przyjaciela do którego napisaliśmy list.

Fotorelacja poniżej. 

  Nasza placówka w tym roku szkolnym uczestniczy w programie czytelniczym:

„Narodowy Program Rozwoju  Czytelnictwa”,

którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie w wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dzięki finansom pozyskanym z wyżej wymienionego programu na półkach w bibliotece szkolnej pojawiły się nowe pozycje książkowe. W ramach tego programu realizowane już były różne działania np. gazetki promujące czytelnictwo, Narodowe Czytanie- „Balladyna”, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Wykonane zostały także piękne zakładki do książek. Przed nami jeszcze kilka akcji czytelniczych, które być może uda nam się zrealizować.


 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

U dorosłych wywołuje miłe wspomnienia, a u dzieci….w zasadzie zawsze jest aktualne.

Ten dzień był okazją, aby przypomnieć sobie naszych ulubionych bajkowych bohaterów. Przedszkolaki wysłuchały fragmentów bajek, rozpoznawały bajkowe postacie i tytuły bajek.

Dzieci brały udział w konkursie ” Jaka to melodia”, gdzie po fragmentach piosenek musiały odgadnąć tytuł bajki.

Chętne dzieciaki brały udział w konkursie plastycznym pt. ” Moja ulubiona bajka”

I miejsce zajął Mateusz Majcher, ll miejsce Agata Pawelec, III miejsce dla Zuzanny Panek.

Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Jakubowski, Fabian Ziemski, Julia Grech, Maja Janik, Kaja Dzięgowska.

Wszystkim lauretom i wyróżnionym dzieciom serdecznie gratulujemy.

Ten dzień sprawił przedszkolakom wiele radości a jednocześnie przypomniał jak ważne są bajki, i że warto po nie sięgać.

Święto dyni

30 października w grupie ” Biedronek” obchodziliśmy ” Święto dyni”.

Nasze przedszkolaki były ubrane na pomarańczowo, a także przebrane w piękne dyniowe stroje.

Ten dzień rozpoczęliśmy od rozmowy na temat tego warzywa. Dzieci dowiedziały się, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem i można z niej przygotować wiele smacznych dań i potraw.

Następnie dzieci brały udział w różnych dyniowych zabawach i wykonały pomarańczową pracę plastyczną.

Na obiad dzieci miały okazję spróbować przepysznej zupy dyniowej przygotowanej przez nasze wspaniałe kucharki.

 

Z życia „Biedronek”

W tym roku grupa starszaków przystąpiła do akcji ” Pocztówkowy zawrót głowy „.
Naszym głównym celem jest nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek, promowanie własnego regionu,zapoznanie z zawodem listonosza oraz zadaniami urzędu pocztowego.
Pierwsze kartki z pozdrowieniami wysłaliśmy w Dniu Poczty tj. 9 października. Otrzymaliśmy już 5 kartek zwrotnych: ze Stalowej Woli, Wrocławia, Iławy, Nakła i Ślesina.
Dzieciaki są zachwycone kiedy docierają do nas kolejne pocztówki.
A my działamy…i wysyłamy dalej w Polskę!!!

Zarządzenie (zdalne nauczanie)

ZARZĄDZENIE  Nr 25 /2020

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Smarchowicach Wielkich

z dnia 26  października 2020 r.

 w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 26 października 2020 na czas do 08 listopada 2020r.

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.z 2020r poz. 1870) oraz z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 2a, 2c, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1604 ze zm)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z podpisaną przez ministra edukacji i nauki nowelą rozporządzenia ,wprowadzam  z dniem 26 października 2020 r. na czas do 08 listopada 2020r. częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.

§ 2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

Klasy: 4-8 odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość); pozostałe oddziały  bez zmian.

§ 3.

 Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnego ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Ewentualne opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres:smarchowice.zsp@wp.pl w terminie do 26.10.2020r. Zalecam konsultacje  z zachowaniem drogi elektronicznej.

§ 4.

 Zobowiązuję nauczycieli do realizowania  treści kształcenia wynikających z ramowych planów nauczani do realizowania  w poszczególnych oddziałach,  uwzględniając w szczególności:

  1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  3. konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii.
  4. temat lekcji zapisany powinien być w dzienniku i oznaczony skrótem ZL (zdalna lekcja)
  5. lekcja powinna być wysłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przeprowadzona na platformie pl.

§ 5.

       Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych zasadach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

  1. wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
  2. sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
  3. sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania (obecność ucznia należy sprawdzić na podstawie odebranej wiadomości o danej lekcji i odnotowana w dzienniku )
  4. ocena za pracę w czasie zdalnym powinna zawierać taką informację czyli w kategorii oceny należy wybrać zapis: „zdalne nauczanie”

   Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły w rozdziale „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”.

§ 6.

       W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§ 7.

 Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 26.10.2020r.”, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 26 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. 


 

Pasowanie na przedszkolaka

W dniu 13 października w grupie „Biedronki ” odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i wspólnie zatańczyły.
W tym dniu przyjęliśmy do nowego grona nowego przedszkolaka biedronkę Agatkę.
Cała biedronkowa grupa symbolicznie odbiła paluszek na herbie naszej grupy.